HP Deskjet 1510 All-in-One Printer series Көмектесіңдер

background image

HP Deskjet 1510 series

background image
background image

Ma

зм

ұ

ны

1

HP Deskjet 1510 series

аны

қ

тамасы

.............................................................................................................. 1

2

HP Deskjet 1510 series

принтері

туралы

білу

.............................................................................................. 3

Принтер

б

ө

лшектері

........................................................................................................................... 4

Бас

қ

ару

та

қ

тасыны

ң

м

ү

мкіндіктері

.................................................................................................... 5

К

ү

й

жары

ғ

ы

......................................................................................................................................... 6

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

....................................................................................................................... 9

3

Басып

шы

ғ

ару

............................................................................................................................................... 11

Құ

жаттарды

басып

шы

ғ

ару

.............................................................................................................. 12

Фотосуреттерді

басып

шы

ғ

ару

......................................................................................................... 14

Хат

қ

алталарды

басып

шы

ғ

ару

.......................................................................................................... 16

Е

ң

к

ө

п

н

ү

кте

/

дюйм

ажыратымдылы

ғ

ын

пайдалану

ар

қ

ылы

басып

шы

ғ

ару

.................................. 17

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

туралы

ке

ң

естер

........................................................................................... 18

4

Қ

а

ғ

аз

негізгілері

.......................................................................................................................................... 21

басып

шы

ғ

ару

ғ

а

арнал

ғ

ан

ұ

сыныл

ғ

ан

қ

а

ғ

аздар

.............................................................................. 22

Медиа

құ

ралын

салу

......................................................................................................................... 24

5

К

ө

шіру

ж

ə

не

сканерлеу

............................................................................................................................... 29

Құ

жаттарды

к

ө

шіру

........................................................................................................................... 30

Компьютерге

сканерлеу

................................................................................................................... 32

Д

ұ

рыс

к

ө

шіру

туралы

ке

ң

естер

....................................................................................................... 34

Д

ұ

рыс

сканерлеу

туралы

ке

ң

естер

................................................................................................. 35

6

Сия

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

.......................................................................................................... 37

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

.............................................................................................. 38

Сия

жабды

қ

тарына

тапсырыс

беру

.................................................................................................. 39

Д

ұ

рыс

картридждерді

та

ң

дау

.......................................................................................................... 40

Сия

картридждерін

ауыстыру

.......................................................................................................... 41

Жал

ғ

ыз

картридж

к

ү

йін

пайдалану

................................................................................................. 43

KKWW

iii

background image

Картридж

кепілдігі

туралы

м

ə

лімет

................................................................................................ 44

Сия

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

туралы

ке

ң

естер

.................................................................... 45

7

Қ

осылымы

.................................................................................................................................................... 47

Жа

ң

а

принтер

қ

осу

........................................................................................................................... 48

USB

қ

осылымы

.................................................................................................................................. 49

8

М

ə

селені

шешу

............................................................................................................................................. 51

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

..................................................................................................... 52

Қ

а

ғ

аз

кептелістерін

жою

.................................................................................................................. 56

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

.............................................................................................................. 59

Принтер

к

ү

ймешесін

тазалау

........................................................................................................... 63

А

қ

аулы

ғ

ы

бар

картриджді

аны

қ

тау

.................................................................................................. 64

Науаларды

дайындау

........................................................................................................................ 65

К

ө

шіру

ж

ə

не

сканерлеу

қ

ателерін

т

ү

зету

....................................................................................... 66

Принтердегі

а

қ

ау

.............................................................................................................................. 67

Сия

картриджында

ғ

ы

а

қ

ау

............................................................................................................... 68

Б

ұ

рын

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ада

ғ

ы

картридждар

.................................................................................................... 70

HP

қ

олдау

қ

ызметі

............................................................................................................................ 71

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

............................................................................................................ 75

Hewlett-Packard Company

ескертулері

............................................................................................ 76

Техникалы

қ

сипаттамалар

............................................................................................................... 77

Қ

орша

ғ

ан

ортаны

қ

ор

ғ

айтын

ө

нім

ба

ғ

дарламасы

........................................................................... 80

За

ң

ды

қ

құ

жаттар

............................................................................................................................... 83

Индекс

............................................................................................................................................................... 89

iv

KKWW

background image

1

HP Deskjet 1510 series

аны

қ

тамасы